SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တေပါင္းတစည္းတည္းေသာအာဆီယံခုိင္ၿမဲေရး

Saturday, 10 August 2019 10:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၏ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အသင္းႀကီးသည္ ႐ိုင္းပင္းကူညီတတ္ေသာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း (Caring Society)တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က (၅၂) ႏွစ္ေျမာက္ အာဆီယံေန႔တြင္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ၌ ''ယေန႔အာဆီယံသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္  အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းႀကီးကို ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္  ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။   ထုိသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေဒသတြင္း အေနအထား၌   အာဆီယံ၏အေရးပါ အခရာက်မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈတို႔ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလ်က္ အာဆီယံေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က႑အသီးသီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္လည္း ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္မိသည္။ အာဆီယံ၏ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ တူညီဆႏၵအေပၚ  အေျခခံျခင္းတို႔သည္  ယေန႔အာဆီယံအျဖစ္ တည္ရိွလာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္႐ုံ သာမက အျခားျပင္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုပါ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ အာဆီယံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးသည္ အျပန္အလွန္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိတို႔အၾကား ပိုမိုနီးကပ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္''ဟူ၍ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာသည္ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၄ ဒသမ ၅ သန္းရိွၿပီး  စုစုေပါင္းလူဦးေရသန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ေနထုိင္လ်က္ ရိွျခင္းသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးႏွင့္ညီမွ်သည္။ ထုိအေျခအေနက ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အသိုက္အဝန္း (APSC)၊ အာဆီယံလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္း (ASCC)၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (ILO)တို႔ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ အာဆီယံသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕(AEC)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမ (AFTA)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ကုန္သြယ္ေရး လြတ္လပ္မႈမ်ားအေပၚ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ တိုးတက္ရရိွေစရန္ အာဆီယံပညာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား ကြန္ရက္(AUN)၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အာဆီယံ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိ႔ကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရိွသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရတို႔၏ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကလည္း ထူးထူးျခားျခား အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေရးကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ၂ဝ၂၅ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ၂ဝ၃ဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား  ျပည့္ဝစြာရရိွေရးတို႔ အတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ နည္းပညာကို အဓိကေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ အသုံးခ်ၿပီး အာဆီယံ ျပည္သူအားလုံး၏ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ အာဆီယံ အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ကြန္ရက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တေပါင္း တစည္းတည္းေသာ အာဆီယံဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ ခုိင္ခိုင္ၿမဲၿမဲျဖင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔ကို အစဥ္အလာမပ်က္ လက္တြဲလ်က္   ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္  ျမဝတီကတုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

Read 91 times Last modified on Saturday, 10 August 2019 10:27