Print this page

မွန္တိုင္းသေဘာမေတြ့ ျမန္တိုင္းမေခ်ာေမြ့

Sunday, 08 September 2019 10:17 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ရက္)

မွန္ေသာ စကားကိုေျပာလွ်င္ သစၥာဟု ဆိုထားၾကေသာ္ျငား စကားေျခာက္ခြန္း၊ လူ၌ ထြန္း၊ ေလးခြန္းကိုပယ္ ႏွစ္ခြန္းတည္ဟူ၍ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္တို႔ကို သတိေပးထား ျပန္သည္။ စကားေျခာက္ခြန္းဟူသည္ ဟုတ္လည္း မဟုတ္၊ သူလည္း မနာမၾကားလို၊ အက်ဳိးလည္း မရွိေသာစကား။ ဟုတ္ကားဟုတ္၏၊ သူကားမနာမၾကားလို၊ အက်ဳိးလည္း မရွိေသာစကား။ ဟုတ္လည္းမဟုတ္၊ အက်ဳိးလည္းမရွိ၊ သူကားနာၾကားလိုေသာစကား။ ဟုတ္လည္းဟုတ္၏၊ သူလည္းနာၾကားလို၏၊ အက်ဳိးကားမရွိေသာစကား။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္၏၊ အက်ဳိးလည္းရွိ၏၊ သူကားမနာမၾကားလိုေသာစကား။ ဟုတ္လည္းဟုတ္၏၊ အက်ဳိးလည္းရွိ၏၊ သူလည္း နာလိုၾကားလိုေသာ စကားတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စကားေျခာက္ခြန္းအနက္မွ ဟုတ္လည္းဟုတ္၏၊ အက်ဳိးလည္းရွိ၏၊ သူကား မနာမၾကားလိုေသာ စကားႏွင့္ ဟုတ္လည္းဟုတ္၏၊ အက်ဳိးလည္းရွိ၏၊ သူလည္း နာလို ၾကားလိုေသာစကားတို႔ကိုသာ ေျပာၾကရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ စကားေလးခြန္းကို မေျပာ သင့္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ျဖစ္သျဖင့္ ေလးခြန္းကိုပယ္ ႏွစ္ခြန္းတည္ဟု ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ျပည္သူတို႔သည္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ထြန္းကားေရးကို အားေပးေနၾကခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို လိုလား ၾကသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥအတြက္ မည္သူေတြက မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္ဆိုသည္မ်ားမွာ ကာလေဒသ ပေယာဂအေပၚ၌သာ တည္မွီလ်က္ရွိရာ ပံုေသ ''စံ'' တစ္ခုသတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ လူမႈ အသိုက္အဝန္းတြင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြရွိၾကရာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္ ပါသည္ဆိုသူအခ်ဳိ႕မွာ မွန္တာေျပာလွ်င္သစၥာဟုဆိုကာ အျခားသူမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း မိမိအေၾကာင္းကိုကား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားတတ္ ၾကသည္။ မိမိအေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားကေျပာလာသည္ရွိေသာ္ မွန္ေသာစကား ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူတို႔ႏွင့္ဘာဆုိင္လို႔လဲ၊ သူတို႔က ဘယ္ေလာက္တတ္သိနားလည္ လုိ႔လဲ စသည့္ငါစြဲစကားမ်ားျဖင့္ အနည္းဆံုး ခြန္းတံု႔ျပန္တတ္ၾကသည့္ သဘာဝရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမနာလိုမၾကားလိုေစကာမူ ဟုတ္လည္းဟုတ္၊ အက်ဳိးလည္းရွိေသာ စကား ကို ေျပာသင့္ေသာအခ်ိန္၊  ေျပာသင့္ေသာ ေနရာတြင္ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္၊ အက်ဳိးလည္းရွိ၊ သူလည္းနာလိုၾကားလိုေသာ စကားကိုကား အထူးဆိုဖြယ္မရွိ ေခ်။ ေျပာသင့္ေသာစကားကို  ေျပာသင့္ေသာအခ်ိန္၊ ေျပာသင့္ေသာ ေနရာ၌ေျပာၾက ရာတြင္ အေၾကာင္း အက်ဳိးဆီေလ်ာ္၍ ဥပမာ သာဓကတို႔ျဖင့္ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ေျပာဆိုမႈ၊ အတိတ္ကာလႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုလွ်င္ အနာေပၚတုတ္က်သူတို႔၏ ဒုကၡ ေပးနည္းမ်ဳိးစံုကို ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတို႔တြင္ လူဦးေရတိုးတက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကရသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေန ျဖင့္လည္း မိသားစုဘဝ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးကို အာ႐ံုစိုက္လာၾကရာမွ ျဖတ္လမ္း နည္းကို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ဘဝလံုၿခံဳေရးတုိ႔အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အလားတူအေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရသည္။ ႀကီးပြားေရးအတြက္ ေလာဘတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တရား မဝင္စီးပြားရွာသူမ်ား၊ သမၼာအာဇီဝ မဟုတ္ေသာ နည္းျဖင့္ စီးပြားရွာၾကသူမ်ား၊ သမၼာ အာဇီဝျဖစ္ေစကာမူ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ နစ္နာၾကရသည္မ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသျဖင့္ ဥပေဒ၏အဆံုးအမကို ခံယူရေသာအခါ အားလံုး စိတ္ မခ်မ္းသာျဖစ္ၾကရသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ျဖတ္လမ္းမရွိဟု ဆိုထားသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္လည္း  ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ကုသ၍မရႏုိင္ေပ။ ရည္မွန္း ခ်က္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စနစ္တက်သြားရမည့္အစား ခုန္ပ်ံ ေက်ာ္လႊား စခန္းသြားၾကလွ်င္ ေဆးသမားမေထာင္းတာ၊ လူနာမခံခ်ိဆိုစကားကဲ့သုိ႔ ျပည္သူတို႔သာ ထိခိုက္နစ္နာၾကရေၾကာင္း ထံုးေဟာင္းသာဓကမ်ား ကမၻာႏွင့္ျမန္မာတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မွန္တိုင္း သေဘာမေတြ႕၊ ျမန္တိုင္း မေခ်ာေမြ႕ေသာ ဤေလာကဝယ္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားထြန္းကားေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ေစတနာ မွန္ေသာစကားကို ေျပာ၍ အျခားသူမ်ားေျပာေသာ ေစတနာစကားကိုလည္း အေလး ထားကာ လုပ္နည္းအေနျဖင့္လည္း မွန္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔သည္ အေကာင္းဘက္သို႔သာ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားသြားမည့္ အလားအလာရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျမဝတီ ကသံုးသပ္ရပါသည္။    

Read 175 times Last modified on Sunday, 08 September 2019 10:18