စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့်နမူနာမေးခွန်း အင်္ဂလိပ်စာ - ၂၀၁၈