တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ -၂၀၁၉ မေးခွန်းလွှာ