နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့် မေးခွန်းနမူနာပုံစံ- အင်္ဂလိပ် (၂၀၂၂)