တပ်မတော်ဆေး တက္ကသိုလ်(အမျိုးသမီး) ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့် မေးခွန်းနမူနာပုံစံ- အင်္ဂလိပ် (၂၀၂၂)