တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ -၂၀၁၄ နမူနာမေးခွန်း