အမိန့်အမှတ်  ၃၂ /၂၀၂၄ ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း    ၉   ရက် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ    ၁၇    ရက်) ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်အမှတ်  ၃၂ /၂၀၂၄

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း    ၉   ရက်

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ    ၁၇    ရက်)

ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်