တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ -၂၀၁၅ နမူနာမေးခွန်း