အယ်ဒီတာ့အာဘော်

သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးရှိသည့် အခြေအနေ

 

သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးရှိသည့် အခြေအနေ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်)

အကြမ်းဖက်အဖျက်သမားတို့ကင်းစင်ပပျောက်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်)

အကြမ်းဖက်အဖျက်သမားတို့ကင်းစင်ပပျောက်ရေး

အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးမှု စံချိန်စံညွှန်းများ

 

အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးမှု စံချိန်စံညွှန်းများ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်)

ထိခိုက်လွယ်သူဖေးမကူ အရေးပေါ်က စောင့်ရှောက်ကြ

 

ထိခိုက်လွယ်သူဖေးမကူ အရေးပေါ်က စောင့်ရှောက်ကြ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်)

နိုင်ငံ့စီးပွားပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး

 

နိုင်ငံ့စီးပွားပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်)

အမျိုးသမီးများကဏ္ဍ ပိုမိုမြင့်မားရေး

 

အမျိုးသမီးများကဏ္ဍ ပိုမိုမြင့်မားရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်)

အနာဂတ်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်ရေး သမဝါယမကဆောင်ရွက်ပေး

 

အနာဂတ်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်ရေး သမဝါယမကဆောင်ရွက်ပေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်)