အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ပုလဲ၊ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းရတနာတို့စုဝေးရာ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက်)

ပုလဲ၊ ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်းရတနာတို့စုဝေးရာ

ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်နယ်အဖြစ်သို့ . . .

ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်နယ်အဖြစ်သို့ . . .

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၉ ရက်)

စက်မှုစွမ်းအားနှင့် ပညာရည်မြင့်မားသူများ ပေါ်ထွန်းရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၃ ရက်)

စက်မှုစွမ်းအားနှင့် ပညာရည်မြင့်မားသူများ ပေါ်ထွန်းရေး