SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္) ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

Wednesday, 15 November 2017 09:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိး သား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)အား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕အား ရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ံုး မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးႏုိင္က အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပသထားေသာ ျပကြက္မ်ား၊ ေရဆင္း ဆည္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပကြက္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးတုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ တြဲဖက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိုက္စိုးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားက အမ်ဳိး သားအထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)အတြင္း ေရဝင္ေ ရာက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသြင္သဏၭာန္၊ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္တင္ျပ ၾကသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ သမၼတက အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)အတြင္း အလားတူ ေရနစ္ျမဳပ္မႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေရဆင္း ဆည္ ႏုန္းပို႔ခ်မႈ အေျခအေနအား ကြင္းဆင္းတုိင္းတာစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲေနသည့္ သဘာဝရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္း က်င္ေက်းရြာ မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ လုိေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္) တည္ေဆာက္ျပသျခင္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္အျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွသည့္ အပန္းေျဖေလ့လာစရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အပံ့ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)၌ ရွားပါးလာၿပီျဖစ္သည့္ ဆလံုလူမ်ဳိး၊ ထ႐ံုလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ျပခန္းမ်ားကို လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပသသင့္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ႐ိုးရာ၊ ဓေလ့၊ ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားကို မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ိုက္ကူး၍ ျပသသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)အတြင္း သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္း၊ မူလရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပရန္ မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)အတြင္း တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပသထားေသာ ျပကြက္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားအထိမ္း အမွတ္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)ရွိ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးျပကြက္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈ အေျခ အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ပံုစံငယ္ ျပခန္းတုိ႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)ကို၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တည္ေနရာမွာ ေ နျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္ အမွတ္(၂၅၇/၂)အေရွ႕ဘက္ ၁ မိုင္ခန္႔အကြာ၌ တည္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းဧက ၄ဝဝ က်ယ္ဝန္းသည္။ အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္လာပုံ သမိုင္းအဆင့္ ဆင့္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သိရွိႏိုင္ရန္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနထိုင္ပုံ၊ အစားအစာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကို အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿ ဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာဝအလွ႐ႈခင္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစုတေဝးတည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္သျဖင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လာေရာက္ေ လ့လာ ေသာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ပညာလည္းရ၊ အပန္းလည္းေျပႏိုင္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ကစားအပန္းေျဖျခင္း၊ Passive Recreation ႏွင့္ Active Recretion မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read 415 times Last modified on Wednesday, 15 November 2017 09:29