ဉပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့သော PDF အဖွဲဝင် ၂ ဦးအား ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလွှပြောင်း ပေးအပ်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၈)