ဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့သော PDF အဖွဲဝင် များအား ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလွှပြောင်းပေးအပ်သည်။ (အောက်တိုဘာလ ၁၁)