မဲစာရင်းများအား စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ပြန်ချက်